Actievoorwaarden Arla Foods Melkunie Familiepret-actie 2013

1. Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Arla Foods B.V., gevestigd aan de Gildenstraat 30 te Nijkerk (hierna: ‘de Organisator’), georganiseerde tijdelijke promotionele actie ‘Melkunie Familiepret’ (hierna: ‘de Actie’) en zijn te raadplegen op http://familiepret.melkunie.nl( hierna: ‘de Actiewebsite’).

2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.

3. De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekend gemaakt worden via de Actiewebsite.

4. Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

5. Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

6. Deelname aan de Actie is kosteloos.

7. De Actie loopt van 20 mei 2013 t/m 28 juni 2013 (hierna: ‘de Actieperiode’), d.w.z. dat de actiecodes t/m 28 juni 2013 op de Actiewebsite kunnen worden ingevuld. Op elke vrijdag vindt er een trekking plaats. Voor het aantal actieverpakkingen in de winkels geldt dat deze beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt.

8. Het mechanisme van de Actie is als volgt: ga gedurende de Actieperiode naar de Actiewebsite en vul de unieke actiecode en overige informatie in. Deze gegevens worden door het systeem gecontroleerd. Alleen indien je alle gevraagde gegevens volledig hebt ingevuld, wordt je deelname aan de Actie in behandeling genomen. De actiecodes bevinden zich op de speciale actieverpakkingen van alle 1L koelversie Melkunie producten, alle pappen in beker en de 1,5 L Halfvolle melk gedurende de Actieperiode, per product één (1) unieke code. Er zijn twee (2) soorten prijzen: het Melkunie Familiepretpakket en het Melkunie Familiepretpakket met waardecheque van Landal GreenParks voor een Familieweekend of -midweek, t.w.v. € 350,-. Je speelt met de door jou op de Actiewebsite opgegeven actiecode mee in de verloting van de prijzen. Elke vrijdag om 12.00 uur vindt er een trekking plaats, op onpartijdige wijze door de computer. De eerste trekking is op 24 mei 2013, de laatste op 28 juni 2013. Elke week worden er 250 Melkunie Familiepretpakketten verloot, waarvan 50 stuks met Landal GreenParks-cheque t.w.v. 350,-. Deze cheque geeft voor 4 tot 6 personen recht op een weekend of midweek in een van de parken van Landal GreenParks.

9. Als winnaar van de Actie krijg je meteen een bericht gestuurd van Arla Foods B.V. naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven via de Actiewebsite. Arla Foods B.V. zorgt ervoor dat de prijzen binnen twee weken nadat de Actieperiode is afgelopen aan de winnaars worden toegestuurd.

10. Om de prijzen te kunnen uitreiken, maakt Arla Foods B.V. gebruik van je contactgegevens zoals die bij ons bekend zijn.

11. Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode de in de Actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, dingen mee naar een prijs.

12. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

13. Bewaar de actieverpakkingen goed. Arla Foods B.V. kan iedere deelnemer gedurende de Actieperiode en twee (2) weken na afloop daarvan, verzoeken de originele actieverpakkingen ter verificatie per post naar Arla Foods B.V. op te sturen. Arla Foods B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van opgestuurde actieverpakkingen.

14. Deelnemer aan de Actie is een ieder die van een originele actieverpakking de unieke code en alle overig gevraagde gegevens volledig invult op de Actiewebsite.

15. Zodra je een unieke actiecode éénmaal op de Actiewebsite hebt ingevuld, kun je deze niet nog een keer gebruiken.

16. Arla Foods B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar moverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken, in het bijzonder indien Arla Foods B.V. misbruik door de deelnemer vermoedt of indien Arla Foods B.V. de originele actieverpakking niet binnen twee (2) weken van de deelnemer ontvangt, indien Arla Foods B.V. daarom heeft verzocht. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.

17. Per persoon en per adres kan onbeperkt aan deze Actie worden deelgenomen. Per trekking kan er slechts één prijs aan een winnende deelnemer worden toegekend. Pas vanaf een volgende trekking maakt diezelfde deelnemer weer kans op een prijs.

18. Deelname is uitgesloten voor degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, medewerkers van Arla Foods B.V. en degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken zijn.

19. De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator.

20. Arla Foods B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computeren/ of internetstoringen en is dus niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele problemen met de Actiewebsite.

21. Arla Foods B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van postof verzendingsbedrijven zoals bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen bij een door Arla Foods B.V. aan te wijzen postkantoor of locatie.

22. Over de uitslag van de trekkingen kan niet worden gecorrespondeerd.

23. Persoonsgegevens van de deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van deze Actie, tenzij deelnemers anders hebben aangegeven.

24. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting ingevolge de Wet op de Kansspelbelasting neemt Arla Foods B.V. voor haar rekening.

25. Deelnemers onder de 16 jaar moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s)/ vertegenwoordiger(s) vragen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen.

26. Eventuele vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie en de Actievoorwaarden kunnen gericht worden aan de Organisator via het contactformulier op de Actiewebsite.

27. De Organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

28. Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.

© Arla Foods B.V. 2013